اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ روز ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ – اﯾﻨﻔﻮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ : ﻗﻮرﺑﺎﻏﺘﻮ ﻗﻮرت – ﺑﺪه ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری رو ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ انجام ﺑﺪی رو ﺗﻤﻮم ﮐﻦ
ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ: ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن – ﺗﺼﻮر ﮐﻦ اﻣﺮوز ﭼﺠﻮر روزی ﻣﯿﺨﺎی ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﺴﺎزی
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ: ورزش – ﻓﻘﻂ اﯾﻨﮑﺎر رو اﺟﺎم ﻣﯿﺪم ﺗﺎ ذﻫﻨﻤﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ و اﺳﺘﺮﺳﻢ رو ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻢ.
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﭘﺮ: ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ – اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﺗﻮ ﭼﮏ ﻧﮑﻦ، ﺑﺮو سراغاغ ﮐﺎر اﺻﻠﯿﺖ.
ﮐﺮگ ﻧﯿﻮﻣﺎرک : ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  – ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ : ﺳﻮال از ﺧﻮد – از ﺧﻮدم ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﻢ اﮔﺮ اﻣﺮوز روز آﺧﺮ زﻧﺪﮕﯿﻢ ﺑﺎﺷﻪ، ﮐﺎری رو ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺪم ﺑﺎزم اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم؟

برای اینکه راحت تر به این صفحه بازگردید میتوانید لینک صفحه را برای خود ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =